Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Regulamin oficjalny Losowania Nagród z okazji 35-lecia P-SFUK

Home > Wiadomości > Regulamin oficjalny Losowania Nagród z okazji 35-lecia P-SFUK

Losowanie Nagród z okazji 35-lecia
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
REGULAMIN OFICJALNY

1. KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UCZESTNICTWA
Osobą uprawnioną do uczestnictwa w Losowaniu Nagród z okazji 35-lecia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej („P-SFUK”) jest osoba w wieku co najmniej 18 lat: (i) będąca Członkiem P-SFUK nie posiadającym zaległych zobowiązań; oraz (ii) będąca pierwszą osobą wymienioną na koncie w P-SFUK. Osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań to soba która utrzymuje wartość netto w wysokości co najmniej $10 i w chwili obecnej nie przekracza stanu konta. Nie może mieć też ona spłat pożyczek zaległych ponad 30 dni.

Jak wziąć udział w losowaniu

Aby zostać automatycznie wytypowanym do losowania: uprawniony Członek P-SFUK zostanie automatycznie wytypowany do losowania nagród, jeżeli w dniu zakończenia promocji (15 kwietnia 2012 r.) pozostawać będzie Członkiem P-SFUK od co najmniej 20 lat bądź jeśli posiadać lub używać będzie następującej kombinacji produktów i usług finansowych P-SFUK:

 • konto czekowe
 • Bankowość Internetową P-SFUK, oraz
 • dowolne dwa z poniższych produktów i usług finansowych P-SFUK:
  • kartę kredytową VISA®
  • Internetowe Płatności Rachunków
  • konto IRA
  • kredyt dla klientów indywidualnych
  • Elektroniczne Wyciągi z Konta

Członkowie P-SFUK nie posiadający zaległych zobowiązań w wieku co najmniej 18 lat mogą również wziąć udział w losowaniu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Bankowości Internetowej P-SFUK lub na stronie www.NaszaUnia.com. Formularze muszą być wypełnione nie później niż 23.59 w niedziele, 15 kwietnia 2012 r. Limit jednego zgłoszenia na każdego członka. Podwójne, wielokrotne i nieuprawnione zgłoszenia będą unieważnione.

Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (“Sponsora”), firm macierzystych, stowarzyszonych i zależnych; ich radcy prawni, pracownicy agencje promocyjnych i reklamowych, jak również ich członkowie rodzin (małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz domownicy pracowników Działu Marketingu P-SFUK, innych pracowników P-SFUK od poziomu kierownika wzwyż, członków zarządu i dyrektorów (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), nie są uprawnieni do udziału w losowaniu.

Dopuszczalny jest limit jednej nagrody na rodzinę członka. Uprawnienie do udziału w losowaniu będzie sprawdzane przez niezależnego audytora przed wręczeniem nagród. Do wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie wymagane jast dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans na wygraną. Regulamin nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniony przez prawo.

Poprzez udział w losowaniu, wszyscy jego uczestnicy zgadzają się podporządkować niniejszumu Oficjalnemu Regulaminowi i decyzjom P-SFUK, które we wszelkich aspektach będą wiążące i ostateczne.

2. OKRES TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się dnia 1 lutego 2012 r. O godzinie 0:01 czasu wschodnioamerykańskiego a kończy się o 23.59 czasu wschodnioamerykańskiego 15 kwietnia 2012 r. (“Okres trwania promocji”).

3. LOSOWANIE
Lista wszystkich uprawnionych do losowania członków będzie zebrana w komputerowej bazie danych przydzielając każdemu członkowi uczestniczącemu w Losowaniu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Urzędnicy Unii Kredytowej wybiorą losowo zwycięzców nagród spośród wszystkich uprawnionych numerów identyfikacyjnych w każdej z trzech kategorii Losowania. Losowanie będzie nadzorowane przez niezależnego audytora w celu zapewnienia jego ważności. Zwycięzcy muszą udzielić zgody na wszystkie warunki opisane w punkcie 5 Regulaminu; w przeciwnym wypadku stracą oni prawo do nagrody, która zostanie przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy. Losowanie odbędzie się około 3 maja 2012 r.

Po Losowaniu, jego zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. Przed odebraniem nagrody, Zwycięzcy muszą udzielić zgody na wszelkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i mogą być poproszeni o podpisanie oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych jak również zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej, oraz o zwrócenie ich w terminie 30 dni od wysłania zawiadomienia o wygranej. Jeżeli P-SFUK nie będzie w stanie skontaktować się z wylosowanym zwycięzcą, jeżeli wylosowany zwycięzca nie wypełni i nie przekaże wszystkich wymaganych wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, lub jeżeli wylosowany zwycięzca nie zastosuje się do jakichkolwiek wymogów, straci on prawo do nagrody, która zostanie przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy.

4. NAGRODY/SZANSE WYGRANEJ
W Losowaniu oferowane są następujące nagrody:

 1. Jedna (1) Nagroda Główna:
  - samochód Ford Escape Hybrid SUV (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $32,000);
 2. cztery (4) Drugie Nagrody:
  - dwa (2) 46-calowe telewizory LCD HDTV SONY® Bravia (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $1,000), oraz
  - dwa (2) laptopy Dell® Vostro (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $1,000);
 3. trzydzieści (30) Trzecich Nagród:
  - dziesięć (10) tabletów Apple® iPad 2 (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $500),
  - dziesięć (10) kamer wideo SONY® HD (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $500), oraz
  - dziesięć (10) zestawów kina domowego SONY® z odtwarzaczem Blu-Ray (przybliżona cena sprzedaży detalicznej - $500).

Każdy zwycięzca otrzyma tylko jedną (1) nagrodę. Pierwszą losowaną nagrodą będzie Nagroda Główna, następnie nagrody drugie i trzecie. Wygranie nagrody głównej lub nagrody w jednej z kolejnej kategorii Losowania uniemożliwi zwycięzcy wzięcie udziału w pozostałych kategoriach Losowania. Zastosowanie mają inne szczegóły oraz kwalifikacja uczestnictwa w Losowaniu. Szczegóły te i kwalifikacje wymienione są w niniejszym Regulaminie Oficjalnym w punktach 1, 4 i 5.

Zamiana oraz cesja lub przekazanie nagrody osobom trzecim nie są dozwolone nikomu za wyjątkiem P-SFUK, która zachowuje prawo zamiany nagrody na podobna nogrodę o tej samej lub wyższej wartości. Szanse wygranej zależą od ilości uprawnionych członków w dniu Losowania. Jeżeli zwycięzca nie może lub nie chce zaakceptować określonej nagrody, straci on do niej prawo, a nagroda zostanie przyznana wylosowanemu alternatywnemu zwycięzcy.

5. WARUNKI OGÓLNE
Zwycięzcy powiadomieni zostaną listownie lub telefonicznie po Losowaniu. Nagrody zostaną wręczone podczas Ceremonii Wręczenia Nagród, która odbędzie się w siedzibie głównej P-SFUK przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY 11222 nie później niż w 30 dni po Losowaniu.

Wylosowani zwycięzcy muszą udzielić zgody na wszystkie warunki zawarte niniejszym Regulaminie. Sponsor wymagać będzie aby każdy zwycięzca przed otrzymaniem nagrody podpisał oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych jak również zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej. Jeżeli zwycięzca odmówi podpisania tych dokumentów lub jeśli niemożliwe będzie uzyskanie z nim kontaktu, lub jeśli okaże się, że zwycięzca nie jest upoważniony do wzięcia udziału w Losowaniu albo nie zastosował sie do niniejszego Regulaminu Ogólnego, zostanie on zdyskwalifikowany i wybrany zostanie zwycięzca zastępczy.

Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu i akceptację nagrody, zgodnie z lokalnym prawem, zwycięzcy udzielają zgody (i zgadzają się na wyrażenie takiej zgody w formie pisemnej) aby Sponsor oraz osoby działające w imieniu Sponsora użyły ich imienia, danych personalnych, oświadczeń dotyczących Sponsora lub Losowania (pod warunkiem, że są prawdziwe), fotografii, podobizny, głosu i/lub materiału filmowego do celów handlowych, reklamowych i promocyjnych, włączając ogłoszenia internetowe, bez jakichkolwiek ograniczeń oraz dodatkowego wynagrodzenia, rozpatrywania lub aprobaty, za wyjątkiem lokalizacji gdzie jest to zabronione przez prawo

Jakiekolwiek gwarancje podlegają regułom ustalonym przez producentów nagród. Sponsor nie jest odpowiedzialny ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii którejkolwiek z nagród. Poprzez wzięcie udziału w Losowaniu i akceptację nagrody, uczestnicy zwalniają Sponsora i jego firmy macierzyste, stowarzyszone i zależne; agencje reklamowe i promocyjne oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli oraz agentów od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki i straty osobiste, włączając wypadki śmiertelne, oraz straty majątkowe wynikające w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio z akceptacji, posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia Nagrody, wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z niniejszą Promocją lub wzięcia udziału w niniejszej Promocji.

P-SFUK nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użycia nagród; za jakiekolwiek pomyłki, zaniechania, przerwania, usunięcia, defekty, opóźnienia w eksploatacji lub przekazaniu, kradzieże lub zniszczenia, lub nieupoważnione użycie wspomnianych przedmiotów; jakiekolwiek urazy lub ubytki mienia uczestników lub innych osób wynikłe wskutek wzięcia udziału w niniejszym Losowaniu lub wynikłe z niewłaściwego użycia wygranych nagród. W żadnym wypadku P-SFUK nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub straty, wliczając bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wtórne i domniemane szkody wynikłe z używania nagród przez zwycięzców Losowania. Prosimy sprawdzić lokalne przepisy ustawowe, mogące określać restrykcje i warunki niniejszych ograniczeń i/lub wyłączeń odpowiedzialności.

Sponsor rezerwuje sobie prawo, w swojej wyłącznej gestii, do zdyskwalifikowania jakiejkolwiek osoby próbującej wywrzeć negatywny wpływ na przebieg Losowania; łamiącej niniejszy Regulamin Oficjalny; lub zachowującej sie niesportowo lub w sposób szkodliwy lub mający na celu irytowanie, znęcanie się, wysuwanie gróźb lub niepokojenie innych osób.

6. ARBITRAŻ/WYBÓR JURYSDYKCJI
Za wyjątkiem lokalizacji gdzie jest to zabronione przez prawo, Członkowie zgadzają się, że: (1) wszelkie kwestie sporne, roszczenia i powództwa wynikające lub powiązane z niniejszym Losowaniem, lub jakimikolwiek wygranymi nagrodami, rozpatrywane będą indywidualnie bez odnoszenia się do jakichkolwiek pozwów zbiorowych, wyłącznie w formie arbitrażowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association); oraz (2) wszelkie roszczenia, wyroki i odszkodowania ograniczone będą do faktycznyie poniesionych kosztów, wliczając koszty związane ze zgłoszeniem udziału w niniejszym losowaniu, ale w żadnym wypadku nie wliczając kosztów prawnych; oraz (3) w żadnym wypadku uczestnicy nie będą mogli uzyskać odszkodowania za, i niniejszym zrzekają się roszczeń oraz praw do odszkodowań za domniemane, uboczne, wtórne i wszelkie inne szkody, poza poniesionymi faktycznymi kosztami, oraz wszelkich praw do zwielokrotnienia lub jakiegokolwiek podwyższenia odszkodowań. Wszelkie sprawy i pytania dotyczące przygotowania, ważności, interpretacji i wykonalności postanowień niniejszego Oficjalnego Regulaminu, lub praw i obowiązków uczestników i/lub P-SFUK w odniesieniu do Losowania, podlegają wykładni praw stanu Nowy Jork, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji i przepisów prawnych (zarówno w stanie Nowy Jork jak i innych jurysdykcjach), natomiast wszelkie postępowania będą się odbywać na terenie stanu Nowy Jork.

7. PODATKI
Zwycięzca odbierający nagrodę jest w pełni odpowiedzialny za uiszczenie stosownych podatków stanowych i federalnych (np. podatków od sprzedaży i dochodowych).

8. LISTA ZWYCIĘZCÓW
Aby otrzymać pełną listę zwycięzców Losowania, proszę wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę opatrzoną znaczkiem pocztowym na adres Polish and Slavic Federal Credit Union “35th Anniversary Random Drawing”, c/o Marketing Department, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, w terminie do dnia 31 maja 2012 r.

Sponsorem Losowania jest: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
100 McGuinness Blvd., Brooklyn, New York, 11222.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Niniejsze tłumaczenie wykonano dla Państwa wygody. P-SFUK nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu. Obowiązuje wersja angielska regulaminu. 

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-