Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Komunikat o Wyborach 2009

Home > Wiadomo┼Ťci > Komunikat o Wyborach 2009

KOMUNIKAT O DOROCZNYM
WALNYM ZEBRANIU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM
I PROCEDURACH WYBORCZYCH
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ*

DO CZ┼üONKÓW POLSKO-S┼üOWIA┼âSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ


1.  Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK odb─Ödzie si─Ö w niedziel─Ö, 18-tego pa┼║dziernika 2009 r. o godzinie 14:00 w Polskiej Fundacji Kulturalnej, przy 177 Broadway, Clark, New Jersey. Podczas tego zebrania og┼éoszone zostan─ů wyniki rocznych wyborów. Poniewa┼╝ kadencje czterech osób w Radzie Dyrektorów dobiegaj─ů ko┼äca, cztery miejsca b─Öd─ů dost─Öpne na trzyletnie kadencje.

2.  Zgodnie ze statutem P-SFUK, Komisja Nominacyjna zosta┼éa mianowana przez Krzysztofa Matyszczyka, przewodnicz─ůcego Rady Dyrektorów P-SFUK.  W jej sk┼éadzie znale┼║li si─Ö przedsta­wiciele polskiego ┼Ťrodowiska ze stanów New York i New Jersey: ks. Bogumi┼é Chru┼Ťciel (Przewodnicz─ůcy Komisji), Zygmunt Bielski, Beata Jakubowski, Alex Storo┼╝y┼äski, Ma┼égorzata W─ůdo┼éowski (Cz┼éonkowie Komisji).
16 lipca 2009 r., Komisja Nominacyjna przekaza┼éa Kai Sawczuk, pe┼éni─ůcej funkcj─Ö sekretarza Rady Dyrektorów nominacje do udzia┼éu w wyborach. Nominacje otrzymali nast─Öpuj─ůcy kandydaci (wymienieni w porz─ůdku alfabetycznym):

 El┼╝bieta Baumgartner,
 Bo┼╝ena Kajewska-Pielarz
 John L. Sza┼éyga
 Mark Zawisny

3.  Zgodnie z wymaganiami, karty do g┼éosowania zostan─ů wys┼éane poczt─ů do wszystkich cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania w tegorocznych wyborach. Uprawnieni do g┼éosowania s─ů cz┼éonkowie, którzy w dniu
15 sierpnia 2009 r. b─Öd─ů w┼éa┼Ťcicielami konta oszcz─Ödno┼Ťciowego,
i którzy spe┼éniaj─ů poni┼╝sze kwalifikacje:

•  s─ů indywidualnymi cz┼éonkami, którzy uko┼äczyli 18 lat. Dodatkowe osoby zarejestrowane na koncie nie mog─ů g┼éosowa─ç, chyba, ┼╝e posiadaj─ů one w┼éasne konta.
•  s─ů cz┼éonkami biznesowymi typu sole proprietorship.  Je┼╝eli w┼éa┼Ťciciel sole proprietorship
posiada równie┼╝ konto indywidualne, tylko jeden g┼éos b─Ödzie wa┼╝ny.
•  s─ů cz┼éonkami biznesowymi zarejestrowanymi jako corporation, LLC, partnership lub association. Biznesy  tak zarejestrowane mog─ů g┼éosowa─ç poprzez pe┼énomocnika, którego podpis znajduje si─Ö w kartotece konta. W wypadku, gdy w/w biznes  pragnie upowa┼╝ni─ç pe┼énomocnika innego ni┼╝ ten, który znajduje si─Ö w kartotece, konieczne jest oddzielne upowa┼╝nienie w formie pisemnej. Upowa┼╝nienie musi zawiera─ç imi─Ö i nazwisko pe┼énomocnika, jego podpis i nazw─Ö biznesu oraz musi by─ç dostarczone do P-SFUK do dnia 15-go sierpnia 2009 r.
na fax: 973-808-3217.

Ka┼╝dy z cz┼éonków upowa┼╝niony jest do jednego g┼éosu, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö posiadanych kont.­

4.  Kandydaci, którzy nie zostali nominowani przez Komisj─Ö Nominacyjn─ů, a chcieliby kandydowa─ç w wyborach, musz─ů z┼éo┼╝y─ç petycj─Ö. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazi─ç zgod─Ö na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do g┼éosowania oraz, w razie wyboru, przyj─ů─ç powierzon─ů mu funkcj─Ö.  Ponadto kandydat musi by─ç pe┼énoprawnym cz┼éonkiem P-SFUK, wyrazi─ç zgod─Ö na weryfikacj─Ö danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikowa─ç si─Ö do otrzymania wi─ů┼╝─ůcych gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK.
W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci musz─ů zosta─ç zarejestrowani w P-SFUK. Tylko oryginalne, otrzymane z P-SFUK petycje s─ů wa┼╝ne – kopie nie b─Öd─ů akceptowane. Zestawy petycji b─Öd─ů dost─Öpne w g┼éównym oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY i w centrum operacyjnym przy 9 Law Drive, w Fairfield, NJ. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami musz─ů zosta─ç dostarczone
do P-SFUK nie pó┼║niej ni┼╝ do godz. 19:00, we wtorek,
1-go wrze┼Ťnia 2009 r. do g┼éównej oddzia┼éu przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY.  Statut P-SFUK wymaga, aby petycja by┼éa podpisana przez minimum 500 uprawnionych cz┼éonków.  Je┼╝eli zostanie stwier­dzone, ┼╝e informacja wymagana od podpisuj─ůcego petycj─Ö jest niepe┼éna lub nieprawid┼éowa, podpis danej osoby zostanie uniewa┼╝niony.

5.  Wybory 2009 r. odb─Öd─ů si─Ö poprzez Karty do G┼éosowania, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů g┼éosowania drog─ů elektroniczn─ů. Szczegó┼éowe instrukcje g┼éosowania b─Öd─ů do┼é─ůczone do Kart do G┼éosowania.

6.  Lista wszystkich kandydatów startuj─ůcych w wyborach zostanie wywieszona 11-go wrze┼Ťnia 2009 r. w oddzia┼éach P-SFUK. Karty do g┼éosowania b─Öd─ů wys┼éane nie pó┼║niej ni┼╝ w ┼Ťrod─Ö
16-go wrze┼Ťnia 2009 r. Firma nadzoruj─ůca przebieg wyborów musi otrzyma─ç wype┼énione karty do g┼éosowania do wtorku 13-go pa┼║dziernika 2009 r., do godziny 23:59 czasu wschodniego wybrze┼╝a USA.

Wa┼╝ne Informacje:

- Konta o depozytach ni┼╝szych ni┼╝ kwota „par value” (pierwsze $10.00 na koncie osz­-cz─Ödno┼Ťciowym) musz─ů zosta─ç uzupe┼énione do 15-go sierpnia 2009 r. lub Karta do G┼éosowania nie zostanie wys┼éana.
- Karty do G┼éosowania nie b─Öd─ů wys┼éane do w┼éa┼Ťcicieli „kont dla niepe┼énoletnich”(minor).  Je┼╝eli w┼éa┼Ťciciel konta uko┼äczy┼é 18 lat konieczna b─Ödzie zamiana konta na podstawowe konto oszcz─Ödno┼Ťciowe do 15 sierpnia 2009 r., aby wzi─ů─ç udzia┼é w wyborach. 
- P-SFUK przestrzega standardowych procedur zapobiegania oszustwom, które m. in. dotycz─ů wysy┼éanej korespondencji.  W zwi─ůzku z tym informujemy:

1.  Karty do G┼éosowania nie b─Öd─ů wys┼éane na adres oznaczony jako „niew┼éa┼Ťciwy”.  Adres jest tak zakwalifikowany, je┼╝eli nast─ůpi┼é zwrot korespondencji do P-SFUK i adres nie zosta┼é uaktualniony.  Cz┼éonkowie s─ů odpowiedzialni za upewnienie si─Ö, ┼╝e adres figuruj─ůcy na koncie jest aktualny.
2.  Karty do G┼éosowania nie b─Öd─ů wys┼éane na adresy kont opuszczonych. Konto jest uwa┼╝ane za opuszczone je┼Ťli pozostaje nieaktywne przez okres co najmniej trzech lat. Aby otrzyma─ç Kart─Ö do G┼éosowania, konto opuszczone musi by─ç reaktywowane najpó┼║niej
do dnia 15 sierpnia 2009 r.

* T┼éumaczenie na j─Özyk polski zosta┼éo wykonane dla Pa┼ästwa wygody i nie jest wi─ů┼╝─ůce. Obowi─ůzuje wersja w j. angielskim.

Aby przeczyta─ç pe┼ény tekst Komunikatu o Dorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z notami biograficznymi kandydatów, prosimy klikn─ů─ç tutaj.

Kryteria kwalifakacyjne dla kandydatów na dyrektorów mo┼╝na zobaczy─ç klikaj─ůc tutaj.

Go to main navigation

Po┼╝yczka na dom
ju┼╝ od

2.750%

Kredyty samochodowe
ju┼╝ od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA ju┼╝ od

5.990%

Kredyt gotówkowy
ju┼╝ od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-