Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej PSFCU

Home > Wiadomości > Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej PSFCU

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko w Komisji Nadzorczej Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
 

Zgodnie z Punktem 1-szym Artykułu IX Statutu Polsko -Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Komisja Nadzorcza jest powoływana przez Radę Dyrektorów spośród członków unii kredytowej.

Polsko -Słowiańska Federalna Unia Kredytowa („PSFCU”) zaprasza swoich członków do ubiegania się o miejsce w Komisji Nadzorczej PSFCU. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Preferowne jest doświadczenie w zakresie księgowości lub kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie w pracy w instytucji finansowej. Członkowie Komisji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego.

Do podstawowych obowiązków Komisji należy zagwarantowanie, że:

• Roczne kon trole sprawozdań finansowych PSFCU zostały przeprowadzone oraz, że sprawozda niafinansowe są dokładne i rzetelne;
• Zasady prawne oraz przepisy ustalone przez Radę Dyrektorów są przestrzegane;
• Istnieje odpowiedni system kontroli wewnętrznych; oraz
• Aktywa członkowskie są chronione i wykorzystywane zgodnie z potrzebami PSFCU.

Rada Dyrektorów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 24-go czerwca 2015 r. o godz. 18:30. Prosimy o przesłanie resume wraz z listem motywacyjnym do 15-go czerwca 2015 r. godz. 17:00 pocztą elektroniczną
na adres sc@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Polsko- Słowiańska Federal na Unia Kredytowa
Attn: Compliance Department
9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004

 

29 maja 2015 r.

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.750%

Kredyty samochodowe
już od

0%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-