Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Dodatkowe Informacje

Home > O Unii > Dodatkowe Informacje

Dodatkowe Informacje Przydatne Wskazówki

Internetowy „Poradnik Finansowy” zosta┼é przygotowany dla naszych Cz┼éonków w celu poszerzenia ich wiedzy na temat produktów i us┼éug finansowych, jakie oferuje Nasza Unia. Zawarte s─ů w nim równie┼╝ dodatkowe informacje dotycz─ůce dziedziny finansów, które mog─ů by─ç przydatne naszym Cz┼éonkom, takie jak: narz─Ödzia finansowe i kalkulatory, system zapobiegania oszustwom oraz ogólne porady finansowe.

WYBRANE TERMINY FINANSOWE

Bankowo┼Ť─ç Internetowa

Nowy portal internetowy www.NaszaUnia.com daje mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z us┼éug finansowych PSFCU tym wszystkim, którzy fizycznie nie mog─ů przychodzi─ç do naszych oddzia┼éów (np. z powodu przeprowadzki w odleg┼ée miejsce) i tym, którzy wol─ů korzysta─ç z udogodnie┼ä nowej technologii. Maj─ůc dost─Öp do Internetu, nazw─Ö u┼╝ytkownika i has┼éo, mo┼╝na zarz─ůdza─ç swoimi finansami o ka┼╝dej porze i w ka┼╝dym miejscu, a wszystkie dokonywane operacje s─ů bezpieczne i strze┼╝one przed oszustami. Mo┼╝na korzysta─ç z Elektronicznych Wyci─ůgów z Kont (e-statements), które zast─Öpuj─ů uci─ů┼╝liwe papierowe wydruki, sprawdza─ç bie┼╝─ůcy stan konta, dokonywa─ç przelewów pomi─Ödzy swoimi kontami, sprawdza─ç czy wp┼éyn─Ö┼éy p┼éatno┼Ťci i zobaczy─ç kopie zrealizowanych czeków. Mo┼╝na te┼╝ zamawia─ç nowe ksi─ů┼╝eczki czekowe, elektronicznie p┼éaci─ç po┼╝yczki i miesi─Öczne rachunki.

Dzi─Öki bankowo┼Ťci internetowej Nasza Unia jest zawsze blisko!
Automatyczne przelewy na konto/elektroniczne płacenie rachunków

Automatyczny przelew na konto (direct deposit), który oferuje Nasza Unia, mo┼╝e skutecznie wyeliminowa─ç comiesi─Öczne (lub cz─Östsze) wizyty w oddzia┼éach, których jedynym celem jest zdeponowanie czeków od pracodawcy, czeków Social Security, czy jakichkolwiek innych powtarzaj─ůcych si─Ö p┼éatno┼Ťci. Automatyczny przelew oszcz─Ödza czas, poniewa┼╝ nie trzeba ju┼╝ czeka─ç na poczt─Ö czy na realizacj─Ö czeków – wystarczy przekaza─ç stronie dokonuj─ůcej p┼éatno┼Ťci (np. pracodawcy) instrukcje dotycz─ůce sposobu przelewu, które mo┼╝na otrzyma─ç w Dziale Obs┼éugi Klienta. Elektroniczne p┼éacenie rachunków jest operacj─ů odwrotn─ů – p┼éatno┼Ťci przelewane s─ů z konta w Naszej Unii na konto danego odbiorcy, np. rachunki za pr─ůd, gaz, czy sp┼éaty rat po┼╝yczek. Nie trzeba wystawia─ç czeków, adresowa─ç kopert i nakleja─ç znaczków. P┼éatno┼Ť─ç dokonywana jest elektronicznie i we wskazanym terminie, co dodatkowo pozwala unikn─ů─ç kar za spó┼║nione p┼éatno┼Ťci i pomaga zarz─ůdza─ç swoimi pieni─Ödzmi.

Lokaty Terminowe Zwykłe i IRA

Godz─ůc si─Ö na to, ┼╝e oszcz─Ödno┼Ťci zdeponowane w Naszej Unii nie mog─ů by─ç wyp┼éacone przez pewien czas (np. przez rok), mo┼╝na skorzysta─ç z wy┼╝szego oprocentowania jakie oferuj─ů nasze lokaty terminowe. Jest to znakomity sposób na oszcz─Ödzanie dla wszystkich tych, którzy nie musz─ů na bie┼╝─ůco korzysta─ç ze swoich oszcz─Ödno┼Ťci. Zak┼éadaj─ůc lokat─Ö terminow─ů, mo┼╝na wybra─ç okres ( od 3 miesiecy do 5 lat) , przez który pieni─ůdze b─Öd─ů „zamro┼╝one” – trzeba jednak pami─Öta─ç, ┼╝e w wypadku wyp┼éaty funduszy przed terminem obowi─ůzuj─ů kary. Po up┼éywie czasu, na który zosta┼éa za┼éo┼╝ona lokata, zdeponowane pieni─ůdze, wraz z naliczonym procentem, mo┼╝na ponownie u┼╝ywa─ç bez ogranicze┼ä. W wi─Ökszo┼Ťci przypadków obowi─ůzuje zasada, ┼╝e im d┼éu┼╝szy okres lokaty, tym wy┼╝sze oprocentowanie. W podobny sposób mo┼╝na za┼éo┼╝y─ç lokat─Ö terminow─ů IRA, które podlegaj─ů przepisom reguluj─ůcym konta IRA.

Konta IRA ÔÇô Tradycyjne i Roth

Oba konta pozwalaj─ů gromadzi─ç fundusze na spokojn─ů „jesie┼ä ┼╝ycia” i jednocze┼Ťnie korzysta─ç z ulg podatkowych. Dokonuj─ůc wp┼éaty na Konto Tradycyjne IRA, osoby kwalifikuj─ůce si─Ö mog─ů odj─ů─ç wp┼éacan─ů kwot─Ö (której maksymalna wysoko┼Ť─ç jest okre┼Ťlona przepisami federalnymi), od sumy dochodu podlegaj─ůcego opodatkowaniu, co obni┼╝a ogóln─ů wysoko┼Ť─ç podatków. W niektórych przypadkach, po odj─Öciu wp┼éaconej sumy, mo┼╝e okaza─ç si─Ö, ┼╝e podatnik wchodzi w stref─Ö ni┼╝szego progu podatkowego, uzyskuj─ůc dodatkowe korzy┼Ťci. Opodatkowanie oszcz─Ödzanych funduszy – oraz nagromadzonych odsetek – odroczone jest do czasu wyp┼éaty (po 59,5 roku ┼╝ycia), gdy zazwyczaj podlega si─Ö ni┼╝szemu progowi opodatkowania. Wp┼éaty na konto Roth IRA nie mog─ů zosta─ç odliczone od ogólnej sumy dochodu podlegaj─ůcego opodatkowaniu, ale istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç, ┼╝e narastaj─ůce odsetki nie b─Öd─ů podlega┼éy opodatkowaniu. W odró┼╝nieniu od Kont Tradycyjnych IRA, wyp┼éaty w┼éasnych wk┼éadów z kont Roth IRA nie podlegaj─ů karom za przedterminow─ů wyp┼éat─Ö. Osoba zainteresowana za┼éo┼╝eniem konta IRA powinna si─Ö skonsultowa─ç ze swoim doradc─ů podatkowym.

SEP IRA i SIMPLE IRA

Przedsi─Öbiorcy (posiadacze kont biznesowych Naszej Unii) mog─ů skorzysta─ç z dwóch programów emerytalnych SEP IRA (The Simplified Employee Pension Plan) i SIMPLE IRA (The Savings Incentive Match Plan for Employees). Oba programy s─ů oferowane w┼éa┼Ťcicielom jednoosobowych przedsi─Öbiorstw, spó┼éek partnerskich, korporacji typu S albo C, oraz organizacji niedochodowych. Oba daj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éo┼╝enia kont emerytalnych dla przedsi─Öbiorcy i jego pracowników w ramach wybranego planu. W programie SEP IRA obowi─ůzek wp┼éat spoczywa wy┼é─ůcznie na pracodawcy, który ma mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania ulgi podatkowej od wp┼éacanych funduszy i jest zobowi─ůzany do dokonywania wp┼éat na konto SEP IRA dla ka┼╝dego pracownika spe┼éniaj─ůcego warunki uczestnictwa. Aby zakwalifikowa─ç si─Ö do programu SIMPLE IRA pracodawca nie mo┼╝e zatrudnia─ç wi─Öcej ni┼╝ 100 osób. Obowi─ůzek wp┼éat spoczywa nie tylko na pracodawcy, ale równie┼╝ na pracownikach (cz─Ö┼Ť─ç wp┼éat pochodzi od pracodawcy, a cz─Ö┼Ť─ç z pensji pracowników). Dzi─Öki SIMPLE IRA pracownicy mog─ů przekaza─ç cz─Ö┼Ť─ç swojego wynagrodzenia (przed opodatkowaniem) na program emerytalny, a pracodawca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania ulgi podatkowej od dokonywanych wp┼éat. Wszyscy pracodawcy zainteresowani za┼éo┼╝eniem konta SEP lub SIMPLE IRA powinni skonsultowa─ç si─Ö ze swoim doradc─ů podatkowym przed za┼éo┼╝eniem konta.

Usługi Finansowe dla Przedsiębiorstw

Us┼éugi Finansowe dla Przedsi─Öbiorstw, które Nasza Unia oferuje od niedawna, s─ů podobne w wielu aspektach do us┼éug finansowych oferowanych wszystkim Cz┼éonkom. Przedsi─Öbiorstwa mog─ů posiada─ç w Unii Kredytowej oprocentowane konto czekowe dla swojej firmy (czego nie oferuje wiele banków), mo┼╝e otrzyma─ç kart─Ö kredytow─ů Business VISA (z limitem do $50 000 i oprocentowaniem, które jest o wiele ni┼╝sze od oprocentowania podobnych kart w innych bankach) oraz uzyska─ç lini─Ö kredytow─ů, która udost─Öpnia kapita┼é potrzebny do op┼éaty bie┼╝─ůcych rachunków firmy. Nasza Unia oferuje równie┼╝ po┼╝yczki biznesowe, które m.in. udzielane s─ů na zakup samochodów firmowych i dostawczych, licencji na taksówki (taxi medallions), czy sprz─Ötu potrzebnego w przedsi─Öbiorstwie.

Czekowa Linia Kredytowa

Mo┼╝na unikn─ů─ç kar za zwrócone czeki, lub tzw. „niezrealizowane bezpo┼Ťrednie p┼éatno┼Ťci z konta” (ACH) m.in. dzi─Öki otwarciu Czekowej Linii Kredytowej, któr─ů Nasza Unia oferuje zarówno osobom prywatnym jak i przedsi─Öbiorcom. Gdy wystawiony jest czek (lub gdy autoryzowana jest bezpo┼Ťrednia p┼éatno┼Ť─ç z konta czekowego) na sum─Ö wi─Öksz─ů ni┼╝ aktualny stan konta czekowego, „uruchamiamy” przyznany wcze┼Ťniej kredyt, którego przyznanie, wysoko┼Ť─ç i oprocentowanie zale┼╝y od spe┼énienia okre┼Ťlonych warunków. Innym sposobem zabezpieczenia jest tzw. overdraft protection – wtedy brakuj─ůca suma pokrywana jest z konta oszcz─Ödno┼Ťciowego – pod warunkiem, ┼╝e jest na nim odpowiednia kwota. Przy pomocy overdraft protection mo┼╝na pokry─ç do 6 czeków w ci─ůgu miesi─ůca.

APR czy APY?

Opisy rozmaitych produktów kredytowych i oszcz─Ödno┼Ťciowych Naszej Unii zawieraj─ů dwa terminy finansowe które cz─Östo s─ů mylone. Roczna stopa procentowa (Annual Percentage Rate - APR) oznacza faktyczny roczny koszt uzyskania funduszy w okresie spacania po┼╝yczki. Obejmuje ona jakiekolwiek op┼éaty i koszty dodatkowe powi─ůzane z transakcj─ů i dlatego daje ona bardziej pe┼ény obraz kosztów pobrania kredytu ni┼╝ samo oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu, a nie jego APR, u┼╝ywane jest do wyliczenia miesi─Öcznej p┼éatno┼Ťci kwoty g┼éównej i odsetków. APY (Annual Percentage Yield – procentowa roczna stopa dochodu) odnosi si─Ö g┼éównie do oprocentowania oszcz─Ödno┼Ťci. Odzwierciedla ona roczn─ů stop─Ö oprocentowania oraz fakt, ┼╝e nagromadzone odsetki równie┼╝ podlegaj─ů oprocentowaniu. Na przyk┼éad, w pierwszym miesi─ůcu depozytu, zdeponowane fundusze „zarabiaj─ů” okre┼Ťlon─ů kwot─Ö, w zale┼╝no┼Ťci od obowi─ůzuj─ůcej rocznej stopy oprocentowania, natomiast w miesi─ůcu nast─Öpnym, „zarabia” ju┼╝ kwota g┼éówna i odsetki nagromadzone w pierwszym miesi─ůcu, itd. W zwi─ůzku z tym, APY jest zazwyczaj wy┼╝sze od rocznej stopy oprocentowania, natomiast jego roczna kwota zale┼╝y od cz─Östotliwo┼Ťci i sposobu naliczania odsetków.

Karty VISA: Debetowa i Kredytowa

Wszystkie nasze karty bardzo u┼éatwiaj─ů zakupy, a Nasza Unia oferuje je na dogodnych warunkach.

Karta Debetowa

Nasza Karta Debetowa, podobnie jak karta ATM, umo┼╝liwia dost─Öp do konta przy pomocy bankomatu. Mo┼╝na jej u┼╝ywa─ç równie┼╝ w bankomatach innych instytucji finansowych (moga obowi─ůzywa─ç op┼éaty) – oczywi┼Ťcie, karta ta dzia┼éa i w Polsce. U┼╝ywaj─ůc karty debetowej podczas zakupów mo┼╝na jednocze┼Ťnie prosi─ç o „cash back” czyli o dodatkow─ů gotówk─Ö – co pozwala unikn─ů─ç op┼éat za korzystanie z bankomatów nienale┼╝─ůcych do Naszej Unii. W momencie zakupu, gdy podany zostanie kod PIN lub podpisany rachunek, p┼éatno┼Ť─ç jest ┼Ťci─ůgana bezpo┼Ťrednio z konta czekowego.

Karta Kredytowa VISA

Karta Kredytowa VISA Naszej Unii jest tak─ů sam─ů kart─ů, jak─ů oferuj─ů inne banki, ale jej oprocentowanie jest w wielu przypadkach o wiele ni┼╝sze.

Po┼╝yczki dla Klient├│w Indywidualnych

Osobom, którym chwilowo brakuje gotówki, lub które wol─ů roz┼éo┼╝y─ç swoje wydatki na d┼éu┼╝szy okres czasu, Unia oferuje mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania szybkiego kredytu. Mo┼╝na ubiega─ç si─Ö o po┼╝yczki bez zabezpieczenia (z wy┼╝szym procentem) kredytodawcy), lub z zabezpieczeniem gdzie w wi─Ökszo┼Ťci przypadków zabezpieczeniem jest to, co kredytobiorca zamierza kupi─ç, np. samochód (nowy lub u┼╝ywany) czy ┼éód┼║. Zastawem mog─ů by─ç równie┼╝ w┼éasne oszcz─Ödno┼Ťci (np. lokata terminowa). Okres sp┼éacania takiej po┼╝yczki mo┼╝na dopasowa─ç do w┼éasnych potrzeb – niektóre mo┼╝na sp┼éaca─ç nawet przez 7 lat! Nasza Unia oferuje tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç przefinansowania wi─Ökszo┼Ťci po┼╝yczek zaci─ůgni─Ötych w innych bankach, co pozwala kredytobiorcom skorzysta─ç z ni┼╝szego oprocentowania.

Linia Kredytu Pod Zastaw Domu - HELOC

W┼éa┼Ťciciele nieruchomo┼Ťci mog─ů zapewni─ç dodatkowe ┼║ród┼éo kredytu, który Nasza Unia udziela pod zastaw posiadanego domu lub mieszkania. Linia Kredytu Pod Zastaw Domu – HELOC pozwala uzyska─ç kredyt do wysoko┼Ťci $250 000, ale jego ostateczna wysoko┼Ť─ç (zsumowana z wysoko┼Ťci─ů g┼éównej po┼╝yczki hipotecznej, je┼╝eli nie zosta┼éa ona jeszcze sp┼éacona) nie mo┼╝e przekroczy─ç 80% warto┼Ťci domu. W przeciwie┼ästwie do zwyk┼éej po┼╝yczki hipotecznej, nie trzeba od razu wykorzysta─ç ca┼éej przyznanej kwoty – w razie potrzeby, pieni─ůdze mo┼╝na czerpa─ç z linii kredytu przez pierwsze 10 lat, a okres sp┼éacania po┼╝yczki mo┼╝na roz┼éo┼╝y─ç nawet na kolejne 15 lat. P┼éacone oprocentowanie od pobranej po┼╝yczki mo┼╝e by─ç odliczane od podatków, a P-SFUK, w przeciwie┼ästwie do wielu banków, nie pobiera op┼éat za wniosek po┼╝yczkowy oraz sfinalizowanie umowy po┼╝yczkowej (closing). Pieni─ůdze z Linii Kredytowej pod zastaw domu mo┼╝na wykorzysta─ç na dowolny cel – co samo w sobie jest ogromn─ů zalet─ů.Odno┼Ťnie mozliwo┼Ťci odliczenia p┼éaconego oprocentowania prosimy si─Ö skontaktowa─ç ze swoim doradc─ů podatkowym.

Po┼╝yczki Balonowe i ARM

Oprócz popularnych po┼╝yczek hipotecznych o sta┼éym oprocentowaniu, mo┼╝na równie┼╝ skorzysta─ç z innych opcji kredytowych oferowanych przez Nasz─ů Uni─Ö. Unia Kredytowa oferuje po┼╝yczk─Ö (Adjustable Rate Mortgage) ze zmiennym oprocentowaniem (Adjustable Rate Mortgage) , która w pewnych sytuacjach jest lepszym rozwi─ůzaniem, poniewa┼╝ oferuje pocz─ůtkowe ni┼╝sze oprocentowanie i ni┼╝sze miesi─Öczne raty. Po up┼éywie okre┼Ťlonego czasu (np. 12 miesi─Öcy), oprocentowanie mo┼╝e si─Ö zwi─Ökszy─ç lub zmniejszy─ç (np. na skutek ogólnej sytuacji na rynkach finansowych) – trzeba wi─Öc by─ç przygotowanym na ewentualno┼Ť─ç, ┼╝e miesi─Öczne op┼éaty mog─ů wzrosn─ů─ç. Po┼╝yczka Balonowa jest form─ů kredytu, gdzie pocz─ůtkowo p┼éaci si─Ö ni┼╝sze raty, natomiast po up┼éywie okre┼Ťlonego czasu trzeba sp┼éaci─ç pozosta┼é─ů kwot─Ö po┼╝yczki w jednej du┼╝ej („balonowej”) p┼éatno┼Ťci lub j─ů przefinansowa─ç. Jest to korzystne rozwi─ůzanie dla osób, które kupuj─ů nieruchomo┼Ť─ç na ograniczony czas, na przyk┼éad w sytuacji, gdy chc─ů j─ů sprzeda─ç ju┼╝ po paru latach.

Raporty o zdolno┼Ťci kredytowej i punktowa ocena ryzyka

AnnualCreditReport.com - oficjalna strona, na kórej zgodnie z wymogami prawa federalnego mo┼╝na dorocznie uzyska─ç bezp┼éatny raport historii kredytowej.

FreeCreditReport.com – zobacz, jak ocenione jest twoje ryzyko kredytowe (Credit Score) i kontroluj swój raport zdolno┼Ťci kredytowej. 

Dodatkowe ┼╣ród┼éa Informacji Finansowych

Go to main navigation

Po┼╝yczka na dom
ju┼╝ od

6.625%

Kredyty samochodowe
ju┼╝ od

3.450%

Karty Kredytowe PSFCU VISA ju┼╝ od

8.990%

Kredyt gotówkowy
ju┼╝ od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-